Regulamin

Sprzedaż kursów on-line Drum Academy za pośrednictwem strony internetowej kursy.drumacademy.pl realizuje ART Agnieszka Rozalia Trzeszczak z siedzibą w Józefosławiu przy al. Bzów 41/2, NIP: 7311920798  REGON: 526394983

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kursy@drumacademy.pl.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 4. Operator Płatności
  1. DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, KRS: 0000306513.
  2. Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, KRS: 0000296790.
  3. Tpay – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579REGON: 300878437 KRS: 0000412357
  4. Paynow – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.drumacademy.pl/regulamin/
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kursy.drumacademy.pl
 7. SprzedawcaART Agnieszka Rozalia Trzeszczak z siedzibą w Józefosławiu przy al. Bzów 41/2, NIP: 7311920798  REGON: 526394983
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
 9. Newsletter – wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Sprzedawcy, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Sprzedawca uzna za wartościowe dla Użytkownika, przesyłane do społeczności kursy.drumacademy.pl

§2 Zakup Materiału

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. możliwość odtwarzania plików wideo,
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto = netto (Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VATu).

§3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4 Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. kliknąć w przycisk “Zamów” na stronie głównej,
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 2. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

§5 Udostępnienie i korzystanie z Kursu

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.
 2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas oznaczony. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 5. W przypadku, gdyby Kupujący nie spełniał podstawowych norm społecznych obrażając w komentarzach inne osoby, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Kupującemu możliwości wypowiedzi, a w skrajnych przypadkach również do czasowego lub całkowitego zawieszenia jego konta. W żadnej z tych sytuacji Kupującemu nie przysługuje refundacja zakupu w jakimkolwiek wymiarze.

§6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a więc w formie w jakiej dostarczany jest Kurs. W związku z tym Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów rozumianych jako ustawowe odstąpienie od umowy.

§7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@drumacademy.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Sprzedawca do wykonywania transmisji na żywo wykorzystuje internet LTE wobec czego jakoś streamingu jest niezależna od Sprzedawcy i nie może być uznawana jako wada.

§8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kursy.drumacademy.pl/polityka-prywatnosci.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Copyright ©  Drum Academy Poland  kursy@drumacademy.pl 720-777-841